Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Active life Inv., s.r.o.
(Dále jen „Podmínky“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Active life Inv., s.r.o., se sídlem Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, IČO: 50 016 766, DIČ: CZ68430296 (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která prostřednictvím internetové stránky http://www.zerex.sk, http://www.zerex.cz (dále jen „stránka“) nebo telefonicky kupuje nabízený produkt (dále jen „Kupující“). Produktem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí výrobky a produkty nabízené na prodej, které prodávající zveřejňuje na Stránce.

1.2 Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění nejnovějších předpisů) se Čl. 6 a 7 Podmínek nepoužije. Právní vztahy mezi smluvními stranami uvedenými v předcházející větě, které nejsou Podmínkami upravené se spravují ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník ve znění nejnovějších předpisů.

Článek 2

Uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávky) je kupující povinen zaslat prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěný na Stránce. Kupující v objednávce určí množství a druh produktu a způsob doručení. Kupující je povinen uvést jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, případně e-mailovou adresu. Kliknutím na ikonu „odeslat objednávku“ zašle kupující objednávku prodávajícímu. Zadání objednávky je také možné telefonicky na t.č. 00420 776 753 126. K utvoření kupní smlouvy postačí i samotné dodání produktu kupujícímu.

2.2 Prodávající je povinen zaslat kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v objednávkovém formuláři do 3 dnů od přijetí objednávky. Smlouva je uzavřená v okamžiku, kdy dojde Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

2.3 Až do okamžiku doručení oznámení o přijetí objednávky Kupujícímu je Kupující oprávněný objednávku zrušit.

2.4 Od zveřejnění produktu na Stránce je Prodávající vázaný podmínkami jeho prodeje.

2.5 Jakoukoliv další elektronickou komunikaci v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran ze smlouvy je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@zerex.sk.

Článek 3

Kupní cena, náklady na dodání produktu, záloha

3.1 Smluvní strany se dohodli, že Kupující kupuje od Prodávajícího produkt za cenu, která je v čase odeslání objednávky Prodávajícímu uvedena na Stránce jako kupní cena produktu.

3.2 Pokud není stanoveno jinak, uvedené ceny nezahrnují balné a přepravní náklady.

3.3 Prodej se uskuteční na dobírku. Kupní cena a náklady spojené s dodáním produktu jsou splatné v okamžiku doručení produktu Kupujícímu pokud Podmínky nestanoví jinak.

3.4 Faktura, která zároveň slouží jako dodací list a doklad o koupi bude Kupujícímu doručena v balíku společně s produktem.

3.5 Platby poštovním šekem jsou považované za splněné, až po jejich proplacení.

Článek 4

Dodání produktu

4.1 Místo odběru (dále jen místo určení) je stanovené podle objednávky Kupujícím. Dopravu do místa určení zajišťuje na požádání Kupujícího v objednávkovém formuláři Prodávající. V případě, že Kupující stanoví v objednávkovém formuláři místo určení do země mimo Slovenskou republiku, Prodávající zprostředkuje Kupujícímu na jeho požádání v objednávkovém formuláři kurírskou službu, která mu produkt doručí do místa určení. Kupující bere na vědomí, že zodpovídá za dodržení podmínek doručení jím objednaného produktu do místa určení v souladu s právní úpravou dané země.

4.2 Prodávající přijímá objednávky produktu každý den a zpracovává je každý den do 15:00 hod. Produkt je expedovaný každý pracovní den, přičemž lhůta pro dodání produktu je zpravidla 2 pracovní dny. Dodací lhůta se prodlužuje hlavně v případě, že nastaly nepředvídatelné události. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody související s nenaplněním lhůty Prodávajícím.

4.3 O odeslání produktu informuje Prodávající Kupujícího formou sms na tel. číslo uvedené v objednávkovém formuláři.

4.4 Kupující je povinen produkt včas a řádně převzít. Při převzetí produktu je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, resp. pečeti a případné poškození obalu produktu nebo pásky, resp. pečeti ihned oznámit kurírovi, případně jiné osobě doručující produkt. Při převzetí produktu je Kupující dále povinen zkontrolovat zda obsah balíku množstvím a svou povahou odpovídá jeho objednávce a zda produkt neobsahuje zjevné vady. V případě nesouladu dodaného produktu s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad produktu je Kupující povinen tuto skutečnost písemně poznamenat v dodacím listu.

4.5 Pokud není poškození nebo částečná ztráta produktu zjevná při jeho převzetí, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení produktu. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s Kupujícím zápis o škodě. Po obdržení zápisu o škodě je Kupující oprávněný uplatnit vady produktu způsobené jeho poškozením nebo částečnou ztrátou u Prodávajícího.

4.6 Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

Článek 5

Zodpovědnost za škody na produktu, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na produktu přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí produktu v místě určení. Převzetí produktu potvrdí Kupující při převzetí zásilky.

5.2 Produkt se stává vlastnictvím Kupujícího potvrzením objednávky.

Článek 6

Záruka, vady produktu, reklamace, servis

6.1 Prodávající poskytuje na produkt záruku v trvání dvacetičtyř (24) měsíců, resp. do doby expirace vyznačené na obale výrobcem.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady produktu způsobené jeho užíváním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu na použití, mechanickým poškozením, vystavením produktu nebezpečným následkům tepelného a nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do produktu.

6.3 Při uplaťnování nároků ze zodpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad o koupi produktu (fakturu/pokladní blok) a písemně oznámit podstatu vady na produktu. Kupující je povinen odevzdat produkt spolu s příslušenstvím. V případě zaslání produktu je Kupující povinen provést všechny úkony potřebné k ochraně produktu před poškozením během přepravy.

6.4 Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně produktu nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za nezávadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

6.5 Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není chybný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

7.1 Pokud jde o neodstranitelné vady, Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

7.2 Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se produkt dal řádně užívat/používat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu produktu nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Ta stejná práva náleží kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo kvůli většímu počtu vad věc řádně užívat. Prodávající ke zrušení smlouvy vystaví Kupujícímu dobropis ve výši nákupní ceny produktu v den nákupu.

7.3 V případě, že prodávající nemůže splnit smlouvu protože objednaný produkt nemůže dodat, je povinen o tom bezodkladně informovat Kupujícího nejpozději do 14 kalendářních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za produkt. Kupující nemá právo na náhradu nákladů, které vynaložil na objednání produktu.

7.4 Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva ruší. Smluvní strany jsou si bez zbytečných odkladů povinné vrátit plnění, které si na základě smlouvy vzájemně poskytly.

7.5 Odstoupení od smlouvy musí Kupující oznámit písemnou formou ve formě emailu, který zašle na info@zerex.sk. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesné specifikace produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté peníze jmenovitě číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu produkt spolu s dokladem o zaplacení a pod. a v originálním neporušeném obalu ve formě poštovní zásilky.

7.6 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu produkt, který není použitý, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí Prodávající Kupujícímu už zaplacenou kupní cenu. Prodávající vrátí cenu za produkt vedenou v závazném přijetí objednávky (bez sumy za dopravu) ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení produktu Prodávajícímu způsobem určeným Kupujícím v oznámení o odstoupení. V případě, že konec lhůty připadne na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne.

Článek 8

Alternativní způsob řešení sporů

8.1 Pokud se kupující domnívá, že byla porušena jeho práva nebo není spokojený se způsobem, kterým Prodávající uskutečnil jeho reklamaci, má právo se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu emailem na adrese info@zerex.sk. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítnutím nebo na ni do 30 dní ode dne odeslání neodpoví vůbec, Kupující má na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternativní, (mimosoudní) způsob řešení sporu. Kupující může návrh podat způsobem určeným podle § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupující může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Stížnost prostřednictvím platformy může podat Kupující žijící v EU na prodávajícího se sídlem v EU. Náklady spojené s alternativním řešením sporu hradí každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

9.1 Podmínky nabývají platnosti v den jejich zveřejnění na Stránce.

9.2 Smluvní vztah mezi smluvními stranami je uzavřen podle slovenského práva, právního řádu a předpisů Slovenské republiky.

9.3 Zasláním objednávky Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas na zpracování jeho osobních údajů za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely poskytování informací o produktech a službách Prodávajícího Kupujícímu. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat.

9.4 Tvrzení na této stránce nemusí být v souladu s doporučeními zdravotnických institucí ve vaší zemi. Prodávající v žádném případě nezodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním. Užívání doplňku výživy jen na vlastní zodpovědnost.

9.5 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je prodej produktu
a. Který podléhá rychlému snížení jakosti nebo skáze.
b. Uzavřeného v ochraném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání porušen.

9.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nezodpovídá za chyby a vady produktu, které byly způsobené v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím Kupujícího.

9.7 Kupující bere na vědomí, že za vady na produktu se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním/používáním, skladováním a jiným nakládáním v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalovém letáku, přičemž Prodávající nezodpovídá za obsah příbalových letáků k produktu uváděným výrobcem produktu.

9.8 Prodávající nezodpovídá za snížené účinky nebo vlastnosti produktu prezentované v popisu produktu na Stránce nebo přiloženém letáku k produktu, které jsou způsobené zejména:
Používáním nebo užíváním produktu v rozporu s doporučením nebo návodem k produktu nebo uvedeným na Stránce,
Zdravotním stavem a jeho reakcí, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návyky a celkovým životním stylem Kupujícího.

9.9 Kupující vykonáním závazné objednávky potvrzuje, že přijímá všeobecné obchodní podmínky pro dodávku produktu vyhlášené Prodávajícím a že byl obeznámen s Upozorněním k produktu uveřejněným na Stránce. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Osobní údaje a cookies

Ochrana osobních údajů

10.1. Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a emailovou adresu.

10.2. Kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, IČO, číslo telefonu, a emailovou adresu.

10.3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o chraně osobních údajů ve znění nejnovějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, jmenovitě ty, které jsou uvedené výše a/nebo které jsou potřebné pro činnost prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu a třetím stranám se zpracováním jeho osobních údajů a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, evidenci kupních smluv, faktur a jiných dokumentů a za účelem přepravních služeb koupeného produktu. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

10.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po příhlášení.

10.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně na účel uvedený v bodě 9.3. těchto podmínek.

10.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje na jiné účely, jako jsou uvedené v bodě 9.3. těchto podmínek zvláště a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovali a využívali výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděné a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získané na jiné účely.

10.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas kupující si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, produktu nebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.

10.8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat 1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracované,
2/ ve všeobecně srozumitelném formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) Identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, jak byl vyjmenován,
b) Identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) Účel zpracování osobních údajů,
d) Seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a
e) Doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména

- Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout údaje vyplývá z přímo vykonavatelného právně závažného aktu Evropské únie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů,
- Třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté
- Okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněné
- Formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněné
- Třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do této země uskuteční přenos osobních údajů
Při vydání rozhodnutí podle odstavce 9.11. je kupující oprávněn obeznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
- Ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal jeho osobní údaje na zpracování
- Opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- Likvidaci jeho osobních údajů, kterých účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
- Likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
- Blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

10.9 Právo kupujícího podle bodu 9.1. bodu 5 a 6 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštího zákona nebo jeho uplatněním by byla porušená ochrana kupujícího nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

10.10. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
- zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávané za účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejích likvidaci,
- využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího na účely přímého marketingu v poštovním styku nebo
- poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího na účely přímého marketingu.

10.11. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u prodávajícího kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněným zájmů, které jsou nebo můžou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, proti kterých zpracovávání kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidost ihned, kdy to okolnosti dovolí.

10.12. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný obsah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracovávání, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu prozkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle ods. 9.19. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to ustanovuje zvláštní zákon, ve kterém jsou upravená opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavkům kupujícího nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.

10.13. Pokud kupující uplatní svoje právo
- písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
- osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vytvořil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen odevzdat kupujícímu,
- u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 toho odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

10.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení jednání o ochraně osobních údajů.

10.15. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

10.16. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle tohoto zákona, může uplatnit osoba blízká.

10.17. Žádost kupujícího podle ods. 1.1. bodu 1 až 3, 5 a ods. 1.10. až 1.12. vyřídí prodávající bezplatně.

10.18. Žádost kupujícího podle ods. 1.1. bodu 4 vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovenou kopií, s pořízením technických nosičů a s odesláním informací kupujícímu, pokud zvláštní zákon neustanovuje jinak.

10.19. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle odstavce 1.17. a 1.18. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

10.20. Omezení práv kupujícího podle ods. 1.9. prodávajícího bez zbytečných odkladů písemně oznámí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

 

Co jsou cookies

Stránky našeho internetového obchodu (dále jen "naše stránky") využívají cookies. Cookies (z angl. "sušenky") jsou malé soubory, které internetové stránky nabízejí prohlížeči návštěvníka pro uložení, jako prostředek ke zlepšení uživatelského zážitku při prohlížení těchto stránek. Cookies obsahují řetězec písmen a čísel a zabírají velmi málo místa na pevném disku počítače. Přetrvávají v uživatelově počítači do data expirace (který určují webové stránky, které je ukládají) a po tomto termínu se automaticky smažou. Při každé návštěvě stránek se z cookies čtou informace uložené při předešlých návštěvách a takto je možné návštěvníka identifikovat a zobrazit mu např. Nastavení, jaké použil naposledy nebo vyplnit za něj formuláře aby je nemusel vyplňovat opakovaně.

Naše stránky využívají tyto druhy cookies:

1. Nezbytné pro základní funkcionalitu
Tyto slouží k identifikaci návštěvníka podle specifického řetězce (neobsahují osobní údaje), na zapamatování si zboží vloženého do košíku, souhlasu s používáním cookies, souhlasu se zasíláním nabídek a novinek e-mailem. Tyto cookies používáme bez vašeho souhlasu, ale vy si můžete zakázat jejich ukládání ve vašem prohlížeči. Pokud tak však uděláte, naše stránky Vám nebudou fungovat správně (např. nebudete moci udělat objednávku).

2. Statistické
Tyto sbírají informace o tom, jak návštěvník používá stránky (např. které podstránky jsou navštěvované nejvíce, jak dlouho na nich návštěvníci zůstávají, jaké zařízení a prohlížeče návštěvníci používají, testy nových funkcionalit). Sbíraná data se po analýze využívají zpravidla na zlepšování fungování stránek po technické i obsahové stránce. Ukládání statistických cookies na našich stránkách zprostředkovávají aplikace třetích stran (Google Analytics, Exponea, Hotjar).

3. Pro pokročilou funkcionalitu
Funkcionalita, jako např. dlouhodobé uložení uživatelských nastavení (chat, hodnocení, slevové kupóny), je zajištěna touto skupinou cookies. Na našich stránkách na to využíváme aplikace třetích stran (Google, Facebook, Exponea, Dognet, Livechatoo, Chatisto).

4. Marketingové
Pomocí těchto cookies se aplikuje cílená reklama. Pokud jsou povolené, reklama, kterou vidíte na jiných internetových stránkách bude vybrána na základě toho, co vás zajímalo předtím a také reklama, kterou jste již viděli se nebude zobrazovat příliš často a vyhodnocuje se její účinnost. Tyto cookies umožňujeme na našich stránkách používat třetím stranám a to zejména reklamním a sociálním sítím (Google AdWords, Facebook, Adform). Neobsahují osobní údaje.

5. Úložiště Local Storage
Úložiště Local Storage nepatří v pravém slova smyslu mezi cookies, ale funguje podobně a může být využíváno pro stejné účely. Naše stránky vám do local storage ukládají klíče služeb Exponea a Optimizely.

Více informací naleznete v seznamu používaných cookies.

Zmeniť nastavenia cookies